Новини

Финансова подкрепа от 415 евро за участие в търговска мисия в Нидерландия

Съвместно с партньорите по проекта CLOTH, Българска модна асоциация подготвя търговска мисия в Нидерландия в периода 27-29 септември.
Условията на проекта и програмата clusterXchange са следните: Фирмите сами финансират пътуването си, а 10 дни след участието си получават предварително фиксирана сума, с която да покрият част от направените разходи. За настоящата търговска мисия сумата, която ще получите ако се включите е 415 евро. Желаещите фирми могат да кандидатстват като пишат на office@bgfa.eu до 05.09.2022.

Основна цел на програмата е запознаване как Нидерландия работи за създаване на текстилна кръгова икономика.

Предвижда се посещение на различни организации, които се занимават със събиране, класифициране и рециклиране на облекла в градовете Амстердам, Девентер, Вормервеер и Енсхеде.

Проектът CLOTH ще допринесе за насърчаване на конкурентоспособността, устойчивостта и издръжливостта на модния сектор, като се занимава с екологичните и социални въздействия в съответствие с европейската зелена визия и планът за действие на кръговата икономика.

CLOTH „Клъстерен алианс за преход към зелена и дигитална мода“ е Европейски проект, интегриран от междусекторно партньорство на 5 партньора от Испания, България, Румъния, Дания и Франция, които работят в различни области: мода и текстил, кръгова икономика, креативна индустрия и дигитализация.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПЪТУВАНЕТО

▪ Опознаване на по-добрите практики в Нидерландия.

▪ Как Нидерландия работи за създаване на текстилна кръгова икономика.

▪ Опознаване на  колегите от пътуването, за да можем да изградим:

▪Сътрудничество между регионите.

▪ Стимулиране на сътрудничеството между различни организации

▪ Стимулиране на публично-частното сътрудничество

▪ Стимулиране на значими преходни проекти, които създават текстилна кръгова икономика в нашите региони.

Кой участва в ТЕКСТИЛНАТА КРЪГОВА ИКОНОМИКА?

Кои проекти / организации/ компании и други?

 Има ли обществено/частно сътрудничество?

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ

– Събиране на текстилни отпадъци

– Класификации на текстилните отпадъци.

– Възстановяване: както повторно използване, така и рециклиране.

– Колко работни места има или могат да бъдат създадени в кръгова икономика?

СЪБИРАНЕ

РАЙОН CIRKELWAARDE

Това е алианс за суровини на AVU, ROVA и Circulus – три холандски организации за отпадъци, които заедно събират приблизително 1,25 милиона тона битови отпадъци годишно. Използват тези отпадъци като суровина за част от кръговата икономика.

CIRCULUS-BERKEL Това е фирмата, която се занимава със селективно събиране в Холандия. Започнали са проекта на територията на  8 района, създавайки завод за класифициране и разделяне на отпадъците.

UPTEX PROJECT – Circular Craft Center for Textiles – съвместен проект между Leger des Heils ReShare, Община Девентер (клиент), Aventus, Circulus-Berkel (включително CirkelWaarde и TechniekFabriek), het Goed и Saxion.

ПЪТЯТ СРЕЩУ ОТПАДЪЦИТЕ; Образователна и гражданска осведоменост.

Те повишават екологичното съзнание, обучавайки  училища и мениджъри, занимавещи се с отпадъци.

КЛАСИФИКАЦИЯ

ПОВТОРНО СПОДЕЛЯНЕ

След като облеклото пристигне в един от  центрове за сортиране, то се разделя на рециклируемо облекло и отпадъчен текстил. Нещо повече, за всяка дарена торба с текстил,  се определя качеството и се използва повторно стойността на съдържанието му въз основа на различни категории качество. След сортиране, употребяваните елементи от облеклото, са разпределени в благотворителните магазини на Армията на спасението.  В нейните проекти навсякъде по света, или партньори в текстилната индустрия.

TEXTILE2TXTILE FIBERSORT PLANT

В Холандия текстилът е събиран от компании като Salvation Army Reshare и HVC. Wieland купува използван текстил от тези организации по ред да го сортира за повторна употреба като продукт (дрехи втора употреба) или като материал (като почистване на дрехи).

FIBERSORT Fibersort е напълно автоматична инсталация в комбинация с порт за оптично откриване в началото на конвейерна лента, т.е оборудвани с въздушни вентилатори и чанти за съхранение на сортирани на дрехи. Fibersort  може да сортира 900 килограма текстил след потребление на час.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ – ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Мисията на Het Goed е да създава работа чрез повторна употреба. Това се постига, като  се дава втори живот на използвани предмети. Внимателно се  сортират всички използвани предмети, които пристигат. Това се отнася за продукти като дрехи, одеяла, обувки, домакински стоки, мебели, велосипеди, играчки, книги и електроника.

ОБЕДИНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОПРАВКИ

Предлагат се висококачествени ремонтни услуги и намиране на места за рециклиране на всяка дреха, която не може да бъде поправена. В същото време  се създава положително социално въздействие чрез предоставяне на обучение и възможности за работа на новодошли  – млади възрастни и други търсещи работа.

КЛЮЧОВИ ПАРТНЬОРИ

ХОЛАНДСКА ТЕКСТИЛНА ДОЛИНА ЗА КРЪГОВА МОДА

Dutch Circular Textile Valley работи върху създаването на кръгова текстилна верига за намаляване на въздействието върху околната среда. Свързване на мрежата около темата на кръгов текстил и мода е една от нашите мотивации. Интензивно сътрудничество с иновативни компании, марки, инвеститори, правителство, знания и изследователски институти, образование и компании следователно е незаменим. Заедно с регионалните центрове те обединяват усилията си около циркулацията на текстила и модата.

ПРОГРАМА VANG-HHA 2021-2025 (Правителство)

От отпадък към ресурс – битови отпадъци. Целта на Rijkswaterstaat е подобряване на възстановяването на текстила и разработване на политическа програма заедно с NVRD.

NVRD обединява холандските общини (+ 100) и техните публични компании, отговорни за управлението на отпадъците и управлението на обществени пространства.

NVRD ги подкрепя в постигането на техните цели и обединява професионалисти, вижте www.nvrd.nl

МОДИНТ

MODINT е текстилна бизнес асоциация, която развива цялата тема UPV. Те също са част от проекти и бяха част от Sustainable Fashion Пакт.

Презентация за EPR системата, която те създават. (UPV = холандски EPR) . Обяснете също Холандското споразумение от 2016 г. за устойчиви облекла и текстил

(AGT)

КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Презентация на проучването: Пускане на кръгов текстил в действие: Потенциалът за заетост на кръговата мода в Холандия.

FASHION CLUSTERXCHANGE ПРОГРАМА

ПРОГРАМАТА ЦЕЛИ:

❖ Улесняване на обмена на опит и най-добри практики между

❖ МСП и клъстери.

❖ Създаване на  взаимодействие между различни заинтересовани страни

❖ Създаване на нови споразумения за сътрудничество между МСП.

❖ Укрепване на сътрудничеството между клъстери и МСП.

СПЕЦИФИКА НА CLUSTERXCHANGE:

❖ Финансиране : еднократна сума, достъпна за посетителите за пътни разходи и разходи за настаняване.

❖ Период на престой: обмените могат да продължат от три работни дни до един месец.

❖ Допустимост: участниците (посетителите) могат да бъдат клъстери, бизнес мрежови организации, малки и средни предприятия, организации за подкрепа на растежа и развитието.

❖ Финансово участие: до максимум 1 100 евро на посещаваща организация (в зависимост от целевата държава и дните за пътуване).