Силвия Кабаиванова
Новини

Силвия Кабаиванова участва в бизнес2бизнес среща по проект GALACTICA в Брюксел

Силвия Кабаиванова, Председател на Българска модна асоциация, взе участие в бизнес2бизнес среща по проект GALACTICA на 9 февруари в Брюксел. Проектът има за цел да демонстрира жизнеспособността на новите индустриални вериги за стойност по отношение на текстилния и аерокосмическия сектор, базирани на модерно производство в целия ЕС, стартира втората покана за предложения с общ бюджет от 1,64 милиона евро за подкрепа на европейските МСП.

Покана за предложения е адресирана до МСП и стартиращи предприятия от ЕС и Обединеното кралство, които планират да разработят иновативни решения, които биха могли да бъдат част от междусекторни и трансгранични вериги за стойност с две различни линии на финансиране.

Покана за предложения
Развитието на нови индустриални вериги за стойност е от решаващо значение за повишаване на конкурентоспособността на текстилната и аерокосмическата промишленост. Проектът GALACTICA има за цел да надгради и трансформира веригите на стойността на промишленото производство, като използва модерното производство като крайъгълен камък за европейските текстилни и аерокосмически сектори, което им позволява да разгърнат пълния си потенциал чрез нови междусекторни приложения и вериги на стойността.

Вземайки това предвид, GALACTICA пуска втората си покана за предложения, която се състои от два различни типа инструменти за финансиране, под формата на ваучери с еднократна сума:

  • Ваучерът Pioneer Acceleration ще подкрепи проучването на нови междусекторни вериги за стойност с фокус върху разработването на минимално жизнеспособен продукт (MVP). Всеки ваучер на Pioneer Acceleration ще има максимален бюджет от 20 000€ на проект и ще бъдат финансирани около 22 проекта.
  • Ваучерът Orbital Projects има за цел да подкрепи демонстрацията на нови междусекторни вериги на стойност, свързващи различните сектори на GALACTICA с първоначални пазарни тестове на разработените продукти и услуги. Всеки орбитален проект ще има бюджет до 100 000€ и ще бъдат финансирани около 12.

Поканата има общ бюджет от 1,64 милиона евро за предоставяне на финансова подкрепа за иновативни проекти от европейски МСП.

Поканата стартира на 18 януари и заинтересованите МСП могат да кандидатстват сега на https://calls.galacticaproject.eu/

GALACTICA има за цел да избере дванадесет проекта, които ще получат еднократна подкрепа до 100 000 € на консорциуми, с максимум 60 000 € за МСП. Допустимите консорциуми трябва да се състоят от две МСП от поне два различни сектора.

Краен срок за кандидатстване: 30 март 2022 г. в 17 часа CEST.

Всички правила и условия, както и друга информация са достъпни на https://galacticaproject.eu