Who's Next
Новини

Покана за участие в международното изложение за мода и аксесоари WHO’S NEXT – 08 – 10.09.2024, гр. Париж, Франция

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) има удоволствието да Ви покани да участвате като изложител на национален щанд на международното изложение за мода и аксесоари Who’s Next 2024 (08 – 10.09.2024, гр. Париж,Франция).

Международното изложение Who’s Next Paris е известно със своето разнообразие от модни марки и дизайнери, които представят най-новите тенденции в модата. Той е едно от най-големите и влиятелни събития в модната индустрия и е място, където се срещат професионалисти от целия свят. Организира се два пъти годишно от 1994 г. насам. Представят се мода, аксесоари, обувки,чанти, бижута, шапки, кожени изделия и др. Who’s Next протича с богата съпътстваща програма от ревюта, презентации, конкурси и семинари.

Паралелно с Who’s Next се провеждат и следните съпътстващи събития:

  • BIJORHCA- единственото международно търговско изложение, посветено на пазара на бижута.
  • IMPACTat Who’s Next – инициатива, посветена на еко-отговорната мода и създаване,както и на всички положителни действия в модата за екологичния преход на пазара.
  • INTERFILIEREPARIS – събитие, посветено на решения и иновации за модни търговци и марки.

Участието на малки и средни предприятия (МСП) в Who’sNext 2024 се организира и финансира със средства по ПроектBG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.

За участие в Who’s Next 2024, Агенцията поема напълно или частично разходите на български предприятия за:

  • Наем на изложбена площ;
  • Проектиране и изграждане на щанд;
  • Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;
  • Регистрационни и/или медийни такси;
  • Национална идентификация на българския щанд;
  • Пропуски на изложителите;
  • Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Предприятие, което участва за първи път в промоционални дейности и прояви, организирани от ИАНМСП по горецитирания проект, не дължи съфинансиране. ИАНМСП поема 100% от направените за него разходи за съответната промоционална дейност или проява.

ЛИНК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Предприятие с две и повече участия в промоционални дейности и прояви, организирани от ИАНМСП по горецитирания проект заплаща 30% от направените за него разходи за съответната промоционална дейност или проява.

Определянето на размера на самофинансиране за участие в изложението е съобразно броя на участията на дадено предприятие в прояви по текущия Проект BG16RFPR001-1.002-0001, стартирал на 11 август 2023 г:

За международното изложение Who’s Next 2024, размерът на сумата за възстановяване в размер на 30%, се определя на база на разделянето на прогнозния бюджет на одобрения брой МСП участници, както следва:

При участието на минимален брой предприятия – 10, одобрените за участие фирми следва да заплатят съфинансиране не повече от 6 000,00 лева с ДДС.

– При участието на максимален брой предприятия – 12, одобрените за участие фирми следва да заплатят съфинансиране не по-малко от 5 000,00 лева с ДДС.

– Крайната сума от 30%-тофинансиране от страна на кандидата, ще бъде преизчислена и прецизирана спрямо броя на одобрените за участие предприятия от страна на ИАНМСП. За тази сума предприятията ще бъдат уведомени с официално писмо, преди подписване на договор за участие между Агенцията и кандидата.  

– В случай на не достигане на горецитирания минимум от 10 участници, ИАНМСП си запазва правото на прекратяване организацията на участието.

Одобрените за участие предприятия следва да поемат разходите за:

–  Спедиция,митническа обработката и застраховка на експонатите и други изложбени компоненти по време на транспортирането им и провеждането на изложението;

–  Командироване на представител/и (пътни, дневни и квартирни);

–  Застраховка на представителите на предприятието;

– Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие.

Проектът е насочен към подпомагане на интернационализацията на МСП в райони в преход и в по-слаборазвити райони. За райони в преход се счита: Югозападният район за планиране,включващ областите: Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София. За по-слабо развити райони се считат всички останали райони за планиране. Съгласно Условията за изпълнение на настоящия Проект, финансирането на районите в преход е приблизително 1/6 от бюджета на Проекта, а за по-слабо развити райони приблизително 5/6 от бюджета на Проекта. 

Предприятието кандидат трябва да отговаря на следните изисквания:

–  Да не участва за собствена сметка в конкретната проява;

–  Да притежава допустим Код на основна икономическа дейност (КИД) съгласно Условията за допустимост на ПКИП.

– Всички предприятия по смисъла на §1, т.1 от Допълнителната разпоредба на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), които отговарят на критериите за микро,малко или средно предприятие съгласно чл. З и чл. 4 от ЗМСП.

При интерес за участие в изложението, следва най-късно до 21.03.2024 г.(четвъртък) включително, предприятието да подаде изискуемите документи в деловодството на ИАНМСП по един от следните начини:

в деловодството на ИАНМСП, по поща, куриер или лично на адрес: 1000 София, ул.„Леге” № 2-4, в срок до 21.03.2024 г. (четвъртък) включително. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.

По електронен път и подписани с квалифициранелектронен подпис (КЕП) на един от следните електронни адреси:

Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване не се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП. Документите, изпратени през платформата www.b2bconnect.bgили на електронен адрес office@sme.government.bg, подписани с квалифициран електронен подпис, получени след работно време, но в рамките на крайния срок,се регистрират на следващия работен ден.

Срокът се счита за спазен, ако те са получени до 24:00 ч. на последния за кандидатстване ден.

За допълнителна информация може да се обръщате към:

–     Росица Асенова, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/940 7980, e-mail: r.assenova@sme.government.bg;

–     Тереза Мутафова, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“,  тел. 02/ 940 79 88, email: t.mutafova@sme.government.bg.