Устав на Българска Модна Асоциация

Раздел 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
 • Сдружение Българска Модна Асоциация  (наричано по-нататък СДРУЖЕНИЕТО) е юридическо лице с нестопанска цел, с предмет на дейност: подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, за развитие на техния потенциал и за увеличаване на възможностите им за участие на международните модни пазари, както и съдействие за по-нататъшно развитие и иновации в сферата на модата и модната индустрия.
 • Наименованието на сдружението е БЪЛГАРСКА МОДНА АСОЦИАЦИЯ (съкратено БМА), което се изписва на английски  BULGARIAN FASHION ASSOCIATION (съкратено BFA).
 • Сдружението е със седалище в гр. Русе и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Плиска” № 52.
 • Сдружението се учредява за неопределен срок за осъществяването на дейност в частна полза.
Член 2
 • Сдружението може да открива свои представителства в страната и чужбина, както и да се сдружава с местни и чуждестранни лица във връзка с постигане на целите си.
 • Към сдружението могат да се създават съвети, клубове или други звена, които обединяват членовете на функционален, териториален, професионален или друг принцип.

Раздел 2

ЦЕЛИ

Член 3

Дейността на сдружението е насочена към постигане на следните цели:

 • Да подкрепя, представлява и защитава интересите на членовете си пред органите на централната и местната изпълнителна власт в Република България, пред стопанските и нестопанските организации и лица, както и пред други местни и чужди международни организации, с които Асоциацията поддържа партньорски взаимоотношения.
 • Да насърчава и подпомага своите членове да развиват своя потенциал и да  допринася за увеличаване на възможностите им за участие на международните модни пазари.
 • Да допринася за сплотеността между членовете на основата на общите им интереси, ценности и кодекс на поведение, като се утвърди като средище за взаимен обмен на идеи, новости, технологии, методи и др. информация в областта на модата и модната индустрия.
 • Да съдейства за по-нататъшно развитие и иновации в модната индустрия чрез събиране и разпространяване на информация от и между членовете си, както и чрез сътрудничество с други български и международни организации в модния сектор.

Раздел 3

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 Член 4

За постигане на своите цели сдружението извършва следните дейности:

(1) Нестопанска дейност:

 1. Участва:

– в държавно-обществени, консултативни и други органи и организации на национално ниво;

– в работата на органите за тристранно сътрудничество като работодателска организация при нормативно предвидените условия;

– в други стопански и нестопански сдружения и обществени съвети, чийто предмет на дейност допринася за реализиране на поставените цели.                      

2. Разработва:

Съгласувано мнение на членовете си по проекти за нови нормативни документи, актове, програми, стратегии и други документи, регламентиращи стопанската дейност, както и предложения за тяхното усъвършенстване и ги предоставя на компетентните централни органи на държавната власт и управление;

Типови договори, включително и външнотърговски образци, както и общи условия на договори за отделна стопанска дейност;

Програми и проекти в подкрепа на цялостната дейност на фирмите-членове, за повишаване на квалификацията на управленските и изпълнителските им екипи, сдружаване на стопанските субекти в технологично свързани структури, в т.ч. и с чуждестранни партньори, за повишаване на стопанските им възможности и кокурентноспособност.

3. Информира:

– За действащи български и чуждестранни митнически, данъчни, валутно-финансови и търговски законодателства; за изискванията за стандартизация на търговските документи в сектора;

– За състоянието на международните и местни пазари, за търсени и предлагани стоки и услуги, за обявени международни търгове и аукциони, за местни и международни изложения и панаири;

– За структурните фондове на ЕС и за други обявени и действащи програми и проекти, имащи отношение към подкрепа на бизнеса в страната.

4. Съдейства и подпомага: 

– За доброволно уреждане на евентуални спорове между фирмите членове и с други фирми от страната и чужбина.

– За рекламиране на дейността на членовете чрез Интернет сайта на Асоциацията и чрез сайтове на партньорски организации.

– За внедряване на новите информационни и комуникационни технологии в бизнеса и развитие на електронната търговия.

– За създаване на джоинт венчъри между фирмите членове и чуждестранни партньори.

– За навлизане и усвояване на нови пазарни ниши.

5. Води регистър на преките членове на сдружението и обявява информация за тях в Интернет сайта на Асоциацията.

6. Издава и разпространява информационен бюлетин на Асоциацията.

7. Разработва и изпълнява дейности по проекти, финансирани по различни програми, със средства от дарения и от други местни и чуждестранни финансови източници.

8. Други нестопански дейности, свързани с постигане целите на Асоциацията.

(2) Стопанска дейност:

 1. Организира и провежда събития в модния сектор – конкурси, церемонии по връчване на награди в областта на модния дизайн и модната индустрия, шоу-спектакли, международни конкурси за мода, стил и красота, семинари, конференции, симпозиуми, делови мисии, презентации на местни и чуждестранни фирми, участие в панаири и изложения и др. бизнес прояви.
 2. Организира и провежда обучения в сферата на модата и модната индустрия.
 3. Организира преводи и легализиране на документи, маркетинг, реклама, и др. услуги, изпълнявани в офиса на Асоциацията.
 4. Предоставя научни, изследователски и проектни услуги, свързани с подпомагане и стимулиране на български модни дизайнери и производители.
 5. Организира и провежда обучения за квалификация и преквалификация на ръководния и изпълнителския фирмен кадрови състав.
 6. По поръчение на своите членове участва като посредник (комисионер) при реализиране на произвежданата от тях продукция в страната и чужбина.
 7. Други стопански дейности, свързани с постигане целите на Асоциацията.

Член 5

За постигане на своите цели сдружението поддържа контакти и сътрудничи с органите на местно самоуправление, областните и национални органи, регионалните търговско-промишлени палати/камари, браншови организации, други организации в подкрепа на бизнеса,  чуждестранни мрежи, органи и организации.

Раздел 4

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 6
 • Членуването в сдружението е доброволно. Членове на БМА могат да бъдат дееспособни физически и/или юридически лица, като членството в сдружението е пряко или асоциирано.
 • Преки членове на сдружението могат да бъдат:
 • Юридически и физически лица, извършващи стопанска дейност в сферата на модата и модната индустрия, регистрирани по съответния ред.
 • Съюзи, фондации, учебни заведения и други нестопански сдружения, подпомагащи стопанската дейност в сферата на модата.
 • Физически лица, които сътрудничат на БМА, подпомагат и популяризират нейната дейност.
 • Асоциирани членове на сдружението могат да бъдат различни държавни, общински, културни, научни, бизнес и др. институции и организации, от публичен или частен характер, чиито цели и дейност кореспондират с целите и предмета на дейност на сдружението и които сътрудничат на сдружението както по конкретен проект, така и по група от проекти и начинания. Физическо лице не може да бъде асоцииран член. Асоциираните членове не са членове на Общото събрание и не могат да бъдат избирани за членове на Управителния съвет, но могат да участват в работата им със съвещателен глас.
 • Не могат да бъдат членове на сдружението държавни органи, политически партии,      синдикални и религиозни организации.
 Член 7
 • Лицата, посочени в чл. 6, ал.2, се приемат за преки членове на сдружението въз основа на писмено заявление до Управителния съвет.
 • Документи за членство:

1.    Кандидатите попълват заявление по образец.

2.    Кандидатите с актуална регистрация в Агенцията по вписванията се проверяват on-line в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията.

3.  Кандидати, които не подлежат на вписване в регистъра, воден от Агенцията по вписванията, представят други относими документи, удостоверяващи валидното им учредяване и представителство.

4.    Документ за платен членски внос.

 • Управителният съвет може да откаже удовлетворяване на заявление за членство. В тези случаи отказът се обжалва пред Общото събрание в срок от 3 работни дни, считано от датата на получаване на съобщението за него. Решението на Общото събрание е окончателно.
 • Преките членове по чл.6, ал.2, т.3, както и асоциираните членове, се приемат от Управителния съвет по предложение на Председателя.

Член 8

Преките членове на БМА имат право:

 1. Да участват в Общото събрание лично, а юридическите лица – чрез своя законен представител.
 2. Да бъдат избирани в управителните органи на сдружението, лично или за юридическите лица – законният им представител.
 3. На един глас, който се упражнява лично или от законния представител.
 4. Да ползват с предимство, безплатно или с намалено заплащане, предоставяните от БМА услуги и/или неговото имущество.
 5. Да получават информация от Управителния съвет за дейността на сдружението.
 6. Да искат информация по въпроси, свързани с дейността на сдружението и да участват в заседанията на управителните органи, когато се разглеждат въпроси, засягащи интересите им.
 7. Да посочват при необходимост членуването си в БМА в свои документи.
Член 9

Всеки член на сдружението е длъжен:

 1. Да спазва изискванията на този Устав и да изпълнява решенията на органите на управление.
 2. Да съдейства за осъществяване на поставените цели и задачи.
 3. При промяна в адреса си на управление и актуалното си състояние своевременно да информира сдружението в писмена форма.
 4. Да плаща утвърдения по реда на този Устав годишен членски внос (имуществена вноска). 
 5. С действията си да не уронва престижа и да не възпрепятства дейността на сдружението.
Член 10
 • Членството се прекратява:
 • Доброволно – с едномесечно писмено предизвестие, отправено до Управителния съвет.
 • При изключване в случай, че:

а) в 3-месечен срок от вземане на решението на Общото събрание за определяне размера на годишния членски внос, същият не бъде внесен или

б) незабавно, при констатирани нарушения на задълженията по този устав.

 • При обявяване в несъстоятелност или ликвидация на член – юридическо лице.
 • При смърт или поставяне под запрещение на член – физическо лице.
 • Решение за прекратяване на членството се взема от органа, взел решение за възникване на членството – Управителният съвет.
 • Прекратеното членство по чл. 10, ал. 1, т. 1 може да бъде възстановено при условията на чл. 7 от този Устав.
 • При прекратяване на членството не се връща внесеният членски внос за годината, в която е настъпило прекратяването.

Раздел 5

УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление
Член 11

Органи на управление на сдружението са:

 1. Общо събрание.
 2. Управителен съвет.
 3. Председател.
Общо събрание
Член 12

В Общото събрание участват всички пълноправни членове на сдружението, приети по съответния ред и вписани в регистъра на сдружението.

Член 13
 • Общото събрание се свиква от Управителния съвет, от Председателя или по искане най-малко на една трета от членовете на събранието. Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или от оторизирано от тях лице.
 • Общото събрание се свиква чрез обява, която се поставя на мястото за обявления в сградата на сдружението и се изпраща до всеки един от членовете поименно. Поканата трябва да съдържа данни за мястото, датата, времето и дневния ред на събранието, както и по чия инициатива се свиква.
 • Общото събрание е редовно, ако присъстват повече от половината от членовете
 • При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно, при същия дневен ред и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове.
Член 14
 • Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава;

2. Приема други вътрешни актове;

3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

4. Взема решение за откриване и закриване на клонове;

5. Взема решение за участие в други организации;

6. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

7. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

8. Приема бюджета на сдружението;

9. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

10. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;

11. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

12. Взема и други решения, предвидени в устава.

 • Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване с обикновено мнозинство (половината плюс един), а по т. 1 и 6 от преходната алинея, с мнозинство от две трети от присъстващите членове.
 • Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
Управителен съвет
Член 15
 • Управителният съвет е в състав от 3 до 5 членове, избрани за срок от 5 години.
 • За членове на Управителния съвет могат да бъдат избирани физически лица измежду преките членове, респективно – техни законни представители, както и лица, които не са членове на сдружението.
 • На първото си заседание новоизбраният Управителен съвет избира Председател и Заместник председател/и измежду членовете си, които да представляват сдружението пред трети лица, като определя и обема на представителната им власт.
 • Управителният съвет се свиква на заседание:
 • По инициатива на Председателя на Управителния съвет
 • По искане на не по-малко от 1/3 от членовете на Управителния съвет.
 • Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако присъстват не по-малко от половината плюс един от членовете. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участие в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола на заседанието.
 • За решаване на спешни въпроси Управителният съвет може да провежда и неприсъствени заседания. Всяко предложение за решение на Управителния съвет, взето на неприсъствено заседание, писмено се съгласува с членовете му. Срокът, в който членовете на Управителния съвет следва да върнат подписания протокол е 7 (седем) работни дни от получаването му лично или по поща/куриер, като неизпращането на подписан протокол в дадения срок се счита за мълчаливо съгласие с предложените решения.
 • За всяко заседание на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от Председателя на УС и определения секретар.
 • По решение на общото събрание функциите на управителен съвет могат да се изпълняват и от едно лице – управител. В този случай, управителят се избира от общото събрание на сдружението.
Член 16
(1)   Управителният съвет:
 1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
 3. изпълнява задълженията, предвидени в устава, в т.ч. приема и изключва членовете на сдружението по реда на чл. 7 и чл. 10 от настоящия устав;
 4. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
 5. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
 6. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
 7. приема годишните доклади за дейността и годишните финансови отчети;
 8. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;
 9. определя адреса на сдружението;
 10. Избира Председател и Заместник председател/и на Управителния съвет;
 11. Взема решения по всички въпроси, които не са в правомощията на друг орган съобразно изискванията на закона или на настоящия устав.
 12. Управителният съвет може да изпълнява и други функции, предоставени му от Общото събрание.
 13. Решенията на Управителния съвет се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите, а по ал. 1, т. 4, т. 7 и т. 10 с единодушие от всички членове. При невъзможност да се вземе решение по ал. 1, т. 4, решението се взема от Общото събрание. При невъзможност да се вземе решение по ал. 1, т. 10, досегашните председател и заместник председател/и на сдружението се считат преизбрани.
 14. Управителният съвет отчита дейността си пред Общото събрание.

Председател

Член 17

Председателят:

 • Представлява сдружението в страната и чужбина, заедно и поотделно със Заместник председателя/ите.
 • Ръководи и контролира в съответствие с този Устав изпълнението на целите и задачите на сдружението, решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.
 • Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет.
 • Ако сметне за необходимо, назначава Изпълнителен директор, за да ръководи ежедневната дейност на сдружението и подписва договора за възлагане на управлението.
 • Когато Председателят временно отсъства или е възпрепятстван да изпълнява задълженията си, функциите му се изпълняват от Заместник председателя/ите.
 • Дейността на Председателя се контролира от Управителния съвет.

Раздел 6

ИМУЩЕСТВО

Член 18

Имуществото на сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими и движими вещи, права на интелектуална собственост, ценни книжа, участие в дружества, други права и задължения.

Член 19
 • Издръжката на сдружението се осигурява от:
 • Годишни имуществени вноски (членски внос).
 • Приходи от извършени услуги.
 • Отчисления от печалбата на собствените фирми и на други дейности на сдружението, от които се реализират приходи
 • Дарения и приходи от други източници, в т.ч. от участие в международни и местни програми.
 • Чуждестранни и местни лица могат да правят дарения и завещания в полза на сдружението, които се приемат от Управителния съвет. Когато с дарението или завещанието се учредява специализиран фонд, награда или се финансира целева програма, дарителят или завещателят имат право да определят наименованието им.
 • Всички постъпващи в сдружението средства, в т.ч. и от допълнителна стопанска дейност, се използват изключително за постигане целите и задачите и сдружението не разпределя печалба между членовете си.
Член 20

Финансовата дейност на сдружението се осъществява в съответствие с годишния бюджет.

Член 21

Източниците за финансиране на прояви и дейности, възложени от органи на държавна и/или местна власт на сдружението, се определят от тях.

Член 22

Сдружението отговаря за поетите задължения с имуществото си. То не отговаря за задълженията на своите членове и дружествата, в които има участие. За задълженията на сдружението членовете отговарят само до размера на имуществените си вноски. Членовете не отговарят лично за задълженията на сдружението.

Раздел 7

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 Член 23
 • Сдружението може да бъде прекратено при наличие на законни основания за това.
 • При прекратяването Председателят на Управителния съвет или друго, определено от Общото събрание лице, извършва ликвидация.
 • Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя с решение на Общото събрание.

Раздел 8

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 24

Сдружението има печат и знак на български и английски език, които се поставят върху документите, с които се поемат права и/или задължения, върху издаваните удостоверения и други документи, както и върху кореспонденцията.

Член 25

За всички неуредени в настоящия устав въпроси се прилагат действащите разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и останалите приложими разпоредби на действащото българско законодателство.

Този Устав е приет на Учредителното събрание, проведено на 25.09.2019 г.

Председател на Учредителното събрание:                                                               

                                                                                    /Милен Добрев/

Секретар:

                       /Силвия Кабаиванова/