НИМЕК ООД Русе
Българска мода

НИМЕК ООД внедри нови машини, за да намали използваните ресурси

Фирма НИМЕК ООД изпълни успешно дейностите по проект BG16RFOP002-3.004-0117-C01 Пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в „НИМЕК“ ООД.

„НИМЕК“ ООД е дружество, специализирано в производството на горно дамско облекло.

Проектът е насочен към повишаване на ресурсната ефективност на фирмата и постигане на  положителен ефект върху опазване на околната среда посредством внедряване на пилотно за България технологично решение, представляващо производствена иновация, насочено към подобряване начина на производство на продуктите, попадащи в рамките на основната икономическа дейност на дружеството.

Основен предмет на проекта е осъществяването на инвестиции в ДМА, свързани с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект, чрез комплексно технологично решение за промяна на процеса на изработка на дамски облекла, състоящо се от автоматизирана система за кроене – 1бр. и Шевен автомат за пенсове и басти – 1бр., водеща до намаляване на суровините плат, хастар, подлепващо и конци, както и намаляване използването на спомагателни материали плотерна хартия и обезмаслител, който в състава си има ОХВ и намаляване образуването на отпадъци 20 01 01 Хартия и картон, 15 01 01 Хартиени и картонени опаковки и 20 01 11 Текстилни материали.

НИМЕК ООД Русе

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Общата стойност на проекта е 851 268.00 лв., от които 436 233.43 лв. от Европейски фонд за регионално развитие и 76 982.37 лв. национално финансиране.